Pěvecké sdružení Lašan Brušperk, zapsaný spolek

Stanovy

ČLÁNEK I - Název

Název: Pěvecké sdružení Lašan Brušperk, zapsaný spolek (zkratka zní PS Lašan Brušperk).

ČLÁNEK II - Sídlo

Sídlo: Náměstí J. A. Komenského č. 12, Brušperk, 739 44
Doručovací adresa: Jiříkovského 5, Ostrava-Dubina, 700 30
IČO: 47862092

ČLÁNEK III - Obecná ustanovení

Pěvecké sdružení Lašan Brušperk, zapsaný spolek je nástupnickým subjektem po Občanském sdružení Lašan Brušperk, které bylo založeno 30. 12. 1992 a jehož registrace byla provedena Ministerstvem vnitra České republiky dne 25. 1. 1993, registrační značka VSC/1-17994/93-R.

ČLÁNEK IV - Činnost

 1. Hlavní činností je produkce a šíření sborového zpěvu.
 2. Další činností je přispívat ke společenskému a kulturnímu dění ve městě Brušperk, v regionu Moravskoslezského kraje, v ČR i v zahraničí, spolupracovat se školami především se sídlem v Brušperku, případně s dětmi a mládeži, a to rovněž s cílem rozvíjet a šířit hudbu a zpěv.
 3. PS Lašan Brušperk vyvíjí činnosti pro všechny věkové skupiny, v rámci kterých organizuje koncerty a jiné společenské akce, festivaly, soutěže, kurzy, kde také předvádí výsledky své
  práce, pořádá besedy s občany a pro občany, vydává své občasné tiskoviny a provozuje vlastní www stránky. Případný finanční výtěžek z těchto akcí slouží plně k podpoře hlavní činnosti.
 4. Za účelem nácviku sborového zpěvu jsou konány pravidelné zkoušky, 1x týdně. Náplň zkoušek je koncipována tak, aby členové soustavně rozvíjeli své dovednosti. Pravidelných zkoušek se členové účastní osobně, nikoli v zastoupení.

ČLÁNEK V - Členství

 1. Členství je dobrovolné. Členové aktivně plní článek IV Stanov.
 2. Uchazeč o členství vyplní přihlášku a odevzdá ji jednateli. V případě nezletilého člena přihlášku vyplňuje a odevzdává jeho zákonný zástupce.
 3. O přijetí uchazeče rozhoduje výbor.
 4. V případě svolání valné hromady jsou nezletilí členové zastupování zákonným zástupcem.
 5. Clenství zaniká:
  1. dobrovolným ukončením členství ze strany člena
  2. zánikem PS Lašan Brušperk
  3. vyloučením člena valnou hromadou
  4. úmrtím
 6. O vyloučení člena rozhoduje výhradně valná hromada v následujících situacích:
  1. dojde-li ze strany člena k hrubému porušení obecně závazných právních norem v době zkoušek či akcí pořádaných PS Lašan Brušperk
  2. pokud člen nezaplatí členský příspěvek ve stanovené lhůtě a stanovené výši
  3. pokud člen poškodí dobré jméno PS Lašan Brušperk
  4. pokud člen dlouhodobě nebude docházet na pravidelné zkoušky a nebude se účastnit pořádaných akcí
 7. Návrh na vyloučení člena podává sbormistr.
 8. Rozhodnutí o vyloučení je členovi doručeno písemně na adresu jeho bydliště. Proti rozhodnutí se člen může odvolat do 14 dnů od doručení.
 9. Připouští se i tzv. pasivní členství. Takoví členové neplní aktivně článek IV stanov
 10. V případě zániku členství je člen okamžitě vymazán ze seznamu členů.
  1. b. Ve stanovené výši uhradit členský příspěvek, a to ve lhůtě stanovené valnou hromadou tj. do 30 dnů po konání výroční valné hromady (pasivní členové hradí 50% stanovené výše). Výše příspěvků se smí měnit jednou za rok.
 11. Člen je do seznamu vepsán po nabytí členství, ze seznamu je odepsán po pozbytí členství.
 12. Seznam členů není veřejný, členům je umožněno do něj kdykoli nahlédnout v sídle spolku.

ČLÁNEK VI - Práva a povinnosti členů

 1. Členové mají tato práva:
  1. právo volit a být voleni do orgánů (mimo pasivních členů)
  2. právo být informován o činnosti a hospodaření
  3. právo vyžádat si u pokladníka k nahlédnutí materiály týkající se hospodaření
  4. právo vyžádat si k nahlédnutí seznam členů
  5. právo kdykoli požádat předsedu spolku o svolání valné hromady
  6. právo navrhnout záležitosti k projednání na valné hromadě
 2. Členové mají tyto povinnosti:
  1. dodržovat stanovy
  2. dodržovat rozhodnutí orgánů ve vztahu k jejich členství
  3. neprodleně informovat jednatele a sbormistra o ukončení členství
  4. informovat jednatele o změně osobních údajů — jména, adresy bydliště, telefonu, emailu, atd.

ČLÁNEK VII - Orgány

 1. Předseda
 2. Místopředseda
 3. Valná hromada
 4. Výbor
 5. Kontrolní komise

ČLÁNEK VIII - Předseda

 1. Předseda je statutární orgán spolku. Předseda má následující kompetence:
  1. vystupuje jménem spolku, disponuje podpisovým právem
  2. zastupuje spolek, popřípadě v neodkladných případech pověří zastoupením místopředsedu či jednatele
  3. je-li třeba urgentně rozhodnout o věci, která se týká organizace spolku, a není z časových důvodů možné svolat valnou hromadu, rozhodne předseda. Toto předsedovo rozhodnutí je pak na nejbližší valné hromadě projednáno
  4. spravuje majetek spolku nebo jeho správou pověří jednatele a pokladníka
 2. Předsedovou povinností je svolávat minimálně jednou ročně valnou hromadu. V případě potřeby neodkladného projednání organizačních záležitostí spolku je možné svolat valnou hromadu i vícekrát ročně.
 3. Předseda je volen z řad členů valné hromady.
 4. Osoba ucházející se o funkci předsedy může být navržena jakýmkoli členem valné hromady. Předseda je zvolen nadpoloviční většinou přítomných členů valné hromady.
 5. Předsedův mandát zaniká:
  1. uplynutím volebního období
  2. ukončením členství ve spolku
  3. odstoupením
  4. odvoláním valnou hromadou
  5. úmrtím
 6. Předsedovou povinností je v případě svého odstoupení z funkce či ukončení svého členství svolat do 30 dnů valnou hromadu, na které bude zvolen nový předseda.
 7. V případě úmrtí předsedy jednatel nebo sbormistr svolá valnou hromadu, na které bude zvolen nový předseda.

ČLÁNEK IX - Místopředseda

Místopředseda plní úkoly stanovené mu předsedou a v době nepřítomnosti jej zastupuje.

ČLÁNEK X - Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšší orgán spolku. Jedná se o orgán kolektivní a je tvořen všemi členy.
 2. Valná hromada je předsedou spolku svolávána jednou za kalendářní rok. Uzná-li předseda za nutné, nebo požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů, svolá předseda mimořádnou valnou hromadu, a to nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti.
 3. Náplní valné hromady je zejména:
  1. řešení základních koncepčních a organizačních otázek
  2. rozhodování o aktuálních otázkách
  3. schvalování výroční zprávy předsedy
  4. volba předsedy a dalších orgánů na čtyřleté období
  5. změna stanov
  6. schvalování rozpočtu
  7. stanovení výše členských příspěvků
  8. schvalování zprávy hospodaření za uplynulý rok na základě stanoviska kontrolní komise

ČLÁNEK XI - Výbor

V období mezi jednáními valné hromady je pomocným orgánem předsedy výbor. Je tvořen předsedou, místopředsedou, sbormistrem, pokladníkem a jednatelem. Výbor se při své činnosti řídí stanovami a platnými zákony ČR. Jednatel spravuje a archivuje veškeré písemnosti a vede veškerý notový materiál včetně jeho evidence. Jednatel dále vede průběžně seznam členů. Pokladník plní úkoly v oblasti účetnictví, spravuje příjmové a výdajové doklady. Připravuje a předkládá valné hromadě výroční zprávu o hospodaření. Doklady jsou parafovány pokladníkem a předsedou.

ČLÁNEK XII — Kontrolní komise

Za účelem kontroly hospodaření a stavu majetku zřizuje valná hromada tříčlennou Kontrolní komisi. Tato plní úkoly stanovené valnou hromadou a předsedou. Jednou ročně vypracovává stanovisko ke zprávě pokladníka o hospodaření za uplynulé období (zpravidla za uplynulý kalendářní rok).

ČLÁNEK XIII - Zaměstnanci

Pro zajištění chodu a naplnění hlavní činnosti působí v PS Lašan Brušperk sbormistr. Sbormistrovi náleží za jeho působení odměna na základě dohody o provedení práce. Tuto dohodu podepisuje předseda. Výše odměny je navrhována výborem.

ČLÁNEK XIV - Jednací řád

 1. Jednací řád schvaluje valná hromada a je součástí stanov.
 2. Jednací řád podrobně upravuje:
  1. postup při rozhodování orgánů
  2. způsob plnění práv a povinností členů
 3. Jednací řád valné hromady:
  1. valnou hromadu svolává předseda podle pravidel určených stanovami
  2. datum a místo konání valné hromady oznámí všem členům nejméně 8 dní před uvedeným termínem
  3. valné hromady se účastní členové a přizvaní hosté
  4. valná hromada je usnášení schopná, pouze pokud je počet přítomných větší než polovina všech členů spolku
  5. není-li 30 minut po stanoveném začátku jednání valné hromady přítomna nadpoloviční většina členů spolku, zahájí se se souhlasem všech přítomných náhradní valná hromada s totožným programem, jaký měla řádná valná hromada
  6. náhradní valná hromada je usnášeníschopná nadpoloviční většinou přítomných, s výjimkou hlasování o stanovách a zániku spolku
  7. návrhy pro jednání valné hromady předkládají členové předsedovi do 10 dnů před termínem valné hromady
  8. jednání valné hromady řídí dosavadní předseda nebo jednatel nebo předsedou pověřený jiný člen
  9. hlasování o rozhodnutích valné hromady probíhá veřejně a rozhodnutí je přijato nadpoloviční většinou přítomných, účastníků valné hromady
  10. při rovnosti hlasů se rozhodnutí považuje za nepřijaté
  11. při hlasování o změně stanov je pro schválení rozhodnutí zapotřebí nejméně dvou třetin hlasů přítomných účastníků valné hromady
  12. při hlasování o zániku je pro schválení rozhodnutí zapotřebí nejméně dvou třetin hlasů všech členů
  13. v případě, že valná hromada volí nového předsedu, je třeba, aby se pro něj vyslovila nadpoloviční většina přítomných účastníků valné hromady
  14. o jednání valné hromady je pořízen zápis, který je archivován jednatelem minimálně po dobu 5 let.

ČLÁNEK XV - Hospodaření

 1. Cinnost je hospodářsky zajištěna:
  1. z členských příspěvků
  2. z výtěžků akcí pořádaných spolkem
  3. z příspěvků organizací a institucí
  4. z darů institucí, jednotlivců, apod.
 2. Správa majetku přísluší předsedovi.
 3. Hospodaření s financemi, majetkem a účetnictví bude vedeno v souladu s platnými předpisy a zákony CR. Za účelem bezhotovostních plateb je zřízen běžný účet.

ČLÁNEK XVI - Zánik

 1. O zániku rozhodne valná hromada nejméně dvoutřetinovou většinou všech členů.
 2. Při zániku spolku sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle spolku všem členům.
 3. Likvidátor vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému členu, který o to požádá.
 4. Likvidační zůstatek spolku nabídne likvidátor spolku každému členu, který o to požádá.

 

Schváleno Valnou hromadou dne 11.4.2015
Ověřil: Bc. Magda Frištenská, předseda

Podpis: M. Frištenská, v. r.
Datum: 14. 4. 2015